HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar

Đất ngập nước (DNN) Việt Nam rất đa dạng về kiểu loại, phong phú về tài nguyên, đa dạng sinh học (ĐDSH), có nhiều chức năng và giá trị (kinh tế, xã hội, văn hóa…) rất quan trọng. Với hơn 10 triệu ha, ĐNN phân bổ ở hầu khắp các vùng sinh thái của nước ta, gắn bỏ lâu đời với cộng đồng dân cư, có vai trò lớn đối với đời sống nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội.

Năm 1989, Việt Nam là quốc gia thứ 50 trên thế giới tham gia công ước Ramsar. trong 15 năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động nghiên cứu, kiểm kê, xây dựng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để bảo tồn, sử dụng , quản lý ĐNN theo tinh thần của công ước Ramsar. Tuy nhiên, những cổ gắng này chư đáp ứng được yêu cầy sử dụng khon khẻo, bảo tồn và phát triển bền vững ĐNN.

Việc rà soát, đánh giá những thành tựu, tồn tại và xu thế của các hoạt động liên quan đến ĐNN nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất định hướng để quản lý, bảo tồn, sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững ĐNN là hết sức cần thiết.

Xem file chi tiết

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: