HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Danh sách hội viên

CHỦ TỊCH HỘI


Họ và tên: LÊ DIÊN DỰC
Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp
Địa chị liên hệ: Email: ldduc@fpt.vn
Điện thoại: (04) 38253506
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ
Chuyên môn: Sinh thái học
Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn đa dạng sinh học; Đất ngập nước, Phát triển cộng đồng
Tổng số công trình:Trên 100 bài báo, báo cáo khoa học trong và ngoài nước, giáo trình, sách tham khảo, sách nâng cao nhận thức.
1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích về hồi phục rừng ngập mặn do cục sơ hữu công nghiệp bộ Khoa học công nghệ và Môi trường cấp năm 1999


PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI MIỀN BẮC

Họ và tên: HOÀNG VĂN THẮNG
Vị trí công tác: Giám đốc
Địa chỉ liên hệ: Email: tvhoang@fpt.vn
ĐT:(04) 3933 1747
Học hàm, học vị:Tiến sĩ
Chuyên môn: Sinh thái học; Quy hoạch môi trường
Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái học và bảo tồn đất ngập nước;
Đa dạng sinh học và quản lý bảo tồn; Quy hoạch môi trường
Tổng số công trình: 30, trong đó có 26 bài báo khoa học tiếng Việt và tiếng Anh,
4 sách chuyên khảo.


PHÓ CHỦ TỊCH VNWA

 Họ và tên: BÙI CÁCH TUYẾN
Vị trí công tác: Thử trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ liên hệ:Email: buicachtuyen@gmail.com
ĐT: 0907995559
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


PHÓ CHỦ TỊCH CHỊ HỘITRƯỞNG CHI HỘI MIỀN NAM

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ THÀNH
Vị trí công tác: Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Rừng & ĐNN
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:0913119249
Học hàm, học vị: TS
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


PHÓ CHỦ TỊCH CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI MIỀN TRUNG

Họ và tên: NGUYỄN HỮU QUYẾT
Vị trí công tác: Phó GĐ sở TN MT Thừa Thiên Huế
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: 0913425559
Học hàm, học vị: TS
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN

Họ và tên: NGUYỄN CHU HỒI
Vị trí công tác:PTCT Tổng cục Biên giới Hải đảo
Địa chỉ liên hệ: nchoi52@gmail.com
Điện thoại:0903436841
Học hàm, học vị: TS
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN

Họ và tên: NGUYỄN KHẮC KINH
Vị trí công tác:  Phó chủ tịch Hội Đánh giá Tác động Môi trường Việt Nam
Địa chỉ liên hệ: kinhhang@yahoo.com
Điện thoại:0913210907
Học hàm, học vị: TS
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN

Họ và tên: MAI TRỌNG NHUẬN
Vị trí công tác: Giám đốc Đại Học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: nhuanmt@vnu.edu.vn
Điện thoại:0913341433
Học hàm, học vị:GS.TS
Chuyên môn: quản lý đất ngập nước
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT CÁCH
Vị trí công tác: giám đốc vườn Quốc gia Xuân Thủy
Địa chỉ liên hệ: cachxtnp@yahoo.com
Điện thoại:0912200602
Học hàm, học vị: KS
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN

Họ và tên: PHAN NGUYÊN HỒNG
Vị trí công tác: Ban nghiên cứu rừng ngập mặn (CRES)
Địa chỉ liên hệ: hongrnm@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0945577252
Học hàm, học vị: GS.TSKH
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN

Họ và tên: LÊ ĐÌNH THỦY
Vị trí công tác: Viện sinh thái Tài nguyên Sinh vật
Địa chỉ liên hệ:thuyiebr@yahoo.com
Điện thoại:0903484877
Học hàm, học vị:TS
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN

Họ và tên: ĐẶNG THANH THỦY
Vị trí công tác:Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ liên hệ: dangthuy@cen.org.vn
Điện thoại: 22118187
Học hàm, học vị:  Th.S
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


THƯ KÝ

Họ và tên: VŨ MINH HOA
Vị trí công tác: CRES
Địa chỉ liên hệ: hoa@cres.edu.vn
Điện thoại:012282116866
Học hàm, học vị: Th.S
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


THỦ QUỸ

Họ và tên: PHAN THỊ MINH NGUYỆT
Vị trí công tác:CRES
Địa chỉ liên hệ:nguyet75_cres@yahoo.com
Điện thoại:0913528704
Học hàm, học vị:
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


THƯ KÝ

Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
Vị trí công tác:Đại học KH Huế
Địa chỉ liên hệ:tuantrankhmt@gmail.com
Điện thoại:0914204004
Học hàm, học vị: NCS
Chuyên môn:
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


ỦY VIÊN THƯ KÝ

Họ và tên: LÊ TRỌNG TOÁN
Vị trí công tác:CRES
Địa chỉ liên hệ:toancres@gmail.com
Điện thoại:0912967673
Học hàm, học vị: CN
Chuyên môn: Quản lý tài nguyên và Phát triển Cộng đồng
Lĩnh vực hoạt động:
Tổng số công trình:


Danh sách các thanh Viên Hội mới kết nạp đến ngày 31/12/2011

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: